PROJEKTY ŠKOLY 2020/2021

Projekt každoročne prebieha vo všetkých triedach našej MŠ. Cieľom projektu je vnímať čaro a krásu jesennej prírody, poznať plody jesene, tvoriť z prírodného materiálu. Projekt je rozdelený na celý...
Projekt sa uskutočňuje v mesiaci marec vo všetkých triedach školy . Cieľom  je prostredníctvom kníh a rozprávok  cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére rozvíjať osobnostné...
V apríli sa v našej MŠ uskutočňuje spoločná akcia na školskom dvore, aby sme si pripomenuli "Deň Zeme" rôznymi environmentálnymi hrami a činnosťami. Tento deň je však iba vyvrcholením...
Školská prehliadka ľudových piesni v podaní malých spevákov z našej MŠ.  Cieľom  je nielen vyzdvihnúť spevácke zručnosti a  odvážne vystupovanie vybraných detí z jednotlivých tried,...

PROJEKTY TRIED 2020/2021

Zdokonaľovať u detí pohybové schopnosti a zručnosti prostredníctvom vhodných telesných...
na rozvoj zmyslovej citlivosti na rozlišovanie farieb pri výtvarných aktivitách spojených...
Podporovať a rozvíjať u detí vzťah a kladný postoj k pohybu ako zdravému životnému štýlu a jeho...
Citlivo utvárať kladný vzťah k rodnému mestu – Prešov a jeho blízkeho okolia,...
Objavovanie sveta prostredníctvom hry v prirodzenom vonkajšom prostredí. Podporiť ...
Tento projekt zložený z pohybových hier pre deti, ktoré sa hrajú po...
Viesť  deti , aby objekt alebo architektúru vytvárali z hotových prvkov...
Prostredníctvom jednoduchých hravých pracovných činností s materiálmi vyjadriť svoje...
Rozvíjať sociálne cítenie k rovesníkom a viesť deti k spolupráci v skupine pri...
Rozvíjať hudobnosť dieťaťa t.j elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a návyky. Rozvíjať...
 získavať pozitívne postoje k regionálnej kultúre - cez zvyky, obyčaje, piesne, nárečie k...
podporovať pohybové aktivity v rámci skvalitnenia zdravého životného štýlu poznať...