Povinná dochádzka predškolákov - ospravedlnenie

Vážení rodičia, v 3. triede  - žabky a v 5. triede  - lienky PREDŠKOLÁCI.

Prosím, nepodceňujte povinnú dochádzku, musíme mať preukázateľne zdokladovanú PÍSOMNE od rodiča alebo lekára, neprítomnosť dieťaťa.

Pri neospravedlnenej dochádzke, to budeme musieť hlásiť na sociány úrad.

Preto zavedieme slovníčky pre deti. ako v škole). Slovníčky zakupuje škola.

Tam budete písomne uvádzať dôvody neprítomnosti dieťaťa. Rodič môže ospravedlniť dieťa NAJVIAC 5 dní po sebe ( vrátane víkendu).

Rodič je povinný VOPRED oznámiť neprítomnosť dieťaťa, alebo v prvý deň neprítomnosti dieťaťa. 

Vyhlásenie zo stravy, nie je ospravedlnenie z výchovnovzdelávacieho procesu.

Ak ide o liečbu dieťaťa, s následným lekárskym potvrdením, dĺžku neprítomnosti určuje lekár. ( teda môže byť aj viac ako 5 dní)

Možné spôsoby oznamu:

- telefón riaditeľka 0919 194 880 - od 8:00 hod - do 15:00 hod. ( ak neprijmem hovor, nemôžem práve hovoriť.Zavolám spätne ja)   

- sms na telefón riaditeľke:stačí meno a priezvisko dieťaťa, neprítomnosť od do. ( podrobne už bude v slovníčku)

- emailom msantonapridavka1@gmail.com ( neobmedzene)

- ústne - priamo učiteľke na triede ( ak to viete deň vopred)

- ústne odkazom cez inú osobu ( člena rodiny, iného rodiča)

V deň príchodu do MŠ,po neprítomnosti, odovzdáte učiteľke slovníček s Vašim písomným ospravedlnením, s uvedením dôvodu alebo s ospravedlnením od lekára.

Pani učiteľka sa podpíše pod ospravedlnenie a pridá dátum . ( ktorákoľvek učiteľka z triedy) . Potom beriete slovníček k sebe.( Informáciu zo slovníčka, prepíše pani učiteka do zdravotného filtra dieťaťa - dokumentácia na škole).

Na konci školského roku slovníčky odovzdáte založia sa do spisu dieťaťa a do archívu školy.

Ďakujeme