AKTUALITY

1. Trieda Veveričky prerušená prevádzka,so súhlasom zriaďovateľa a pokynov RÚVZ do 18.10. 2021 ( vrátane ).Platí aj pre skupinu detí,ktoré by mohli chodiť do MŠ.Nakoľko od dnes sú už v karanténe aj personál,trieda musí byť zatvorená úplne.Preplatky za školné,budú kompenzované v obvyklom spôsobe ako...
Streda vyučovacia priama činnosťod 16:00 - 16:45 EBONÍČEK ( Lektorka z EBONY Ľubotice) lektorka má k dispozícii priestor od 15:45 do 16:45 hod. Štvrtok  od 15:00 - 15:45 Anglický jazyk ( lektorka z CVČ ABC, Prešov) Od 16:10 - 16:55 Moderná športová gymnastika ( lektorka z CVČ ABC,...
Vážení rodičia, len pripomínam informáciu, ktorú ste dostali na triednom aktíve. vašou povinnosťou je, informovať vedúcu ŠJ, v podobe čestného prehlásenia, že si neuplatňujete daňový bonus, ale dotáciu na strave alebo naopak. Ak má dieťa v septembri 6 rokov, od októbra už platíte plnú sumu za...
Vážení rodičia, Pán Sokoli, nás každý rok zásobuje krásnymi tekvicami, ktoré zdobia celú jeseň náš areál školskej záhradky. Zároveň doniesol aj tekvice pre triedu "Motýliky." Pán Barník nám zmontoval nové drevené domčeky na školskom dvore pre triedy Motýliky a Lienky.. Pán Skokan nám opravil domček...
Vážení rodičia, v 3. triede  - žabky a v 5. triede  - lienky PREDŠKOLÁCI. Prosím, nepodceňujte povinnú dochádzku, musíme mať preukázateľne zdokladovanú PÍSOMNE od rodiča alebo lekára, neprítomnosť dieťaťa. Pri neospravedlnenej dochádzke, to budeme musieť hlásiť na sociány úrad. Preto...
Vážení rodičia, prosím pozrite si rubriku školská jedáleň, a na ľavej strane podrubiku  poplatky strava...tam to máte všetko rozpísané. Predškoláci - 5 ročné deti platia 12 eur stravu. Majú nárok aj na zľavu stravy aj na daňový bonus. Predškoláci 6 ročné deti, možnosť voľby: alebo dotácie na...
Od 1. mája 2021 sa poplatky zvýšili o 10 centov. ( zmenu určil zriaďovateľ) Bežné stravovanie         1,74 € (desiata 0,38+ obed 0,90 + olovrant 0,26 + réžia 0,30) = 1,84 € Diétne stravovanie        2,05 € (desiata 0,46+ obed...
Účet pre platenie školského príspevku: Výšku poplatku upravuje zriaďovateľ, mesto Prešov, všeobecne záväzným nariadením.   IBAN: SK27 7500 0000 0040 0842 1449  Variabilný symbol - 330 Správa pre prijímateľa - meno  a priezvisko dieťaťa a uvádzajte aj triedu, do...

Kontakt

051 77 108 77 číslo pre školskú jedáleň

0919 194 880 - číslo k riaditeľke MŠ

 volať do 15:00 hod, sms - kedykoľvek

riaditeľka školy:  msantonapridavka1@gmail.com

riešenie a informácie o poplatkoch: 

pani zástupkyňa riad.: msantonapridavkaz2@azet.sk

V EXTERIÉRI ŠKOLY

Nové dopravné ihrisko

V INTERIÉRI ŠKOLY

Voľné pracovné miesta

19.07.2021 00:00